Dataskyddspolicy

Den 25 maj 2018 trädde den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft, en viktig gemensam reglering inom EU för dataskydd. GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. På Halmstad Business Incubator (HighFive) värnar vi om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Vi vill att du som besöker vår hemsida, skickar in intresseanmälningar, befinner dig i vår process eller prenumererar på vårt nyhetsbrev känner trygghet med hur vi hanterar dina personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.


Personuppgift, behandling och ansvar

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet, såsom namn och adress men även bilder och ljudupptagningar. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, såsom IP-nummer, är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer. Vid besök på vår hemsida sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens men uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.
Behandling av personuppgifter är varje åtgärd som vidtas med personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller manuellt. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, lagring, bearbetning, överföring och radering.
Halmstad Business Incubator (HighFive) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.


Typer av behandlingar

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig från nyhetsbrevet raderar vi dina personuppgifter. Vi har adderat double optIn så att du enkelt kan avsäga dig prenumerationen närsomhelst. Vi har även skickat ut förfrågan till samtliga om man önskar fortsätta sin prenumeration efter att lagen trädde i kraft.
Personuppgifter som lämnas i samband med intresseförfrågningar eller inträde i vår process sparas i max 48 månader efter avslutad kundkontakt. Man kan närsomhelst dra tillbaks sitt godkännande och raderas från vår databas.


Ändamålet med behandlingarna

När du anmäler dig som prenumerant på vårt nyhetsbrev via vår hemsida tar vi in vissa personuppgifter för att kunna behandla din ansökan eller administrera din prenumeration.
När du registrerar ditt intresse hos oss samlar vi in vissa personuppgifter för att kunna behandla din förfrågan.


Användningen av cookies och andra tekniska applikationer

En cookie är en liten fil som placeras i din dator när du besöker en webbplats. Cookies och liknande teknik används på den här webbplatsen för att förbättra användarupplevelsen, analysera trafiken, samt för optimering av webbplatsen. Ingen personlig information (såsom e-postadress eller namn) sparas.
Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång
webbplatsen försöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se din webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du gör detta. Allmän information om cookies och lagen om elektronisk kommunikation finns på Post- och telestyrelsens webbplats.
På vår webb finns även applikationer som länkar till sociala medier, såsom en Facebook- och en Instagram-knapp. Dessa funktioner kan samla vissa personuppgifter, såsom IP-nummer. Denna integritetspolicy gäller inte dessa funktioner utan din interaktion med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn hos de företag som tillhandahåller dem.


Cookies som används på vår webbplats
Facebook:
datr, act, c_user, dpr, spin, fr, presence, sv, sb, wd, _fbp och xs är cookies som används av Facebooks tjänster.
Vill läsa om Facebooks cookiepolicy så hittar du den här: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Lagringstid: Upp till 24 månader


Google Analytics:

_ga
Cookie som urskiljer unika användare för att se hur vår webbplats används.
Lagringstid: 24 månader
_gat
Cookie som begränsar antalet förfrågningar till Google Analytics vid hög belastning.
Lagringstid: sessionscookie (raderas när webbläsaren stängs)
_gid
Används för att hålla reda på unika användare.
Lagringstid: 24 timmar

Vill läsa om Googles cookiepolicy så hittar du den här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv&gl=se.

WordPress:
wordpress_lp_guest och wp_learn_press_session_2aa5f3712555ac0ef0ce10dea81ef073 används av vårt CMS (WordPress) för att optimera visningen för våra besökare.
Lagringstid: 24 – 48 timmar.

Övrigt:
cookieconsent_status används för att se om du klickat på Ok på vår Cookie informations banner.
Lagringstid: 12 månader


Information som kan lämnas ut

Vi vill uppmärksamma dig på att Mailchimp, genom vilka vi distribuerar vårt nyhetsbrev och som vi också delar din e-post adress med för att du ska få vårt nyhetsbrev, använder så kallade beacons vilket är information om till exempel IP-adress och webbläsare som du delar när du öppnar din e-post. Vi använder inte personuppgifter utan bara generell statistik för att analysera räckvidden av nyhetsbrevet.


Dina rättigheter

Du har rätt att efter ansökan erhålla information om vilka personuppgifter om dig som Halmstad Business Incubator (HighFive) behandlar. Skicka en undertecknad begäran per post till oss. Du har också rätt få dina personuppgifter rättade, raderade samt flyttade. Du kan också kontakta oss via mail.
Upprättad maj 2018

Data Protection Policy

On 25 May 2018, the new data protection regulation (GDPR) entered into force, an important common regulation in the EU for data protection. GDPR implies greater rights for you to determine how your personal information is being handled.
At Halmstad Business Incubator (HighFive), we protect your privacy and always strive for a high level of data protection. We want you to feelsafe with how we handle your personal information when visiting our website, submitting notifications of interest into our process or subscribing to our newsletters. This privacy policy explains how we collect and use your personal information. It also describes your rights and how you can apply them.

 

Personnel, treatment and responsibility
Personal data is all information directly or indirectly attributable to a physical person in life, such as name and address, but also images and sound recordings. Encrypted data and various types of electronic identities, such as IP numbers, are personal data if they can be linked to a person. When visiting our website, automatic registration of IP addresses is performed for measuring visitor frequency, but the data is not used to identify individual visitors.
Processing of personal data is any measure taken by personal data, whether performed automated or manually. Examples of common treatments are collection, registration, storage, processing, transfer and deletion. Halmstad Business Incubator (HighFive) are responsible for the processing of personal data and we ensure security and privacy in our personal data storage.


Types of treatments

Personal information provided in connection with subscription to our newsletter is only saved as long as you are a subscriber. When you unsubscribe from the newsletter, we will delete your personal information. We have added double optIn so you can easily unsubscribe at anytime. We have also sent a request to all subscribers if you wish to continue subscription after the law came into force.
Personal data provided in connection with interest inquiries or entry into our process will be saved for a maximum of 48 months after completion of customer contact. You can always withdraw your approval and be deleted from our database.


Purpose of treatments
When you register as a subscriber to our newsletter via our website, we will include some personal information in order to process your application or administer your subscription.
When you register your interest with us, we collect certain personal information in order to process your request.


The use of cookies and other technical applications

A cookie is a small file that is placed on your computer when you visit a website. Cookies and similar technologies are used on this site to improve the user experience, analyze traffic, and optimize the site. No personal information (such as email address or name) is saved.
If you do not accept the use of cookies, you can turn off cookies through your browser’s security settings. You can also set your browser to get a warning every time
the site is trying to put a cookie on your computer. Through the browser, previously stored cookies can also be deleted. See your browser’s help pages for more information on how to do this. General information about cookies and the Electronic Communications Act can be found on the National Post and Telecom Agency’s website.
On our web there are also applications that link to social media, such as a Facebook and an Instagram button. These features can collect certain personal information, such as IP numbers. This privacy policy does not apply to these features, but your interaction with these features is governed by the privacy policy of the companies that provide them.


Cookies used on our website
Facebook:
datr, act, c_user, dpr, spin, fr, presence, sv, sb, wd, _fbp and xs are cookies that come from the use of Facebook’s services.
If you want to read about Facebook’s cookie policy, you can find it here: https://www.facebook.com/policies/cookies/.
Storage time: Up to 24 months


Google Analytics:

_ga
Cookie that distinguishes unique users to see how our website is used.
Storage time: 24 months

_gat
Cookie that limits the number of requests to Google Analytics at high load.
Storage time: session cookie (deleted when the browser is closed)

_gid
Used to keep track of unique users.
Storage time: 24 hours

If you want to read about Google’s cookie policy, you can find it here: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=se.

WordPress:
wordpress_lp_guest and wp_learn_press_session_2aa5f3712555ac0ef0ce10dea81ef073 are used by our CMS (WordPress) to optimize the display for our visitors.
Storage time: 24 – 48 hours.

Other:
cookieconsent_status is used to see if you clicked Ok on our Cookie information banner.
Storage time: 12 months

 

Information that may be disclosed
We want to remind you that Mailchimp, through which we distribute our newsletter and as we also share your email address with to receive our newsletter, are using so-called beacons which is information about, for example, IP address and web browser as you shares when you open your email. We do not use personal data, only general statistics to analyze the scope of the newsletter.


Your rights

You are entitled to receive information on what kind of personal data Halmstad Business Incubator (HighFive) has collected about you. Send a signed request by mail to us. You also have the right to have your personal information corrected, deleted, and removed. You can also contact us via email.

Established in May 2018